Fakta om projektet

Genom projektet Arbetsliv 2020 genomförs arbetslivsstrategin. Projektet sammanför det arbete som utförs av olika aktörer i syfte att utveckla arbetslivet, för att det ska vara lättare för arbetsplatserna att hitta stöd.  I denna avdelning finns ytterligare information om projektets verksamhetsplan, organisation, utvecklingsprogram och samarbetsnätverk.

Syftet med projektet Arbetsliv 2020 är att genomföra arbetslivsstrategin.  Projektets mål är att

  1. samordna, styra och följa med olika arbetslivsaktörers arbete (stärka nätverken)
  2. stärka arbetslivsaktörernas möjligheter att nå allt fler arbetsplatser och deras behov att övergå från en utvecklingsfas till en annan (arbetsplatsernas tillgänglighet)
  3. uppmuntra och inspirera en samtidig utveckling av arbetslivets kvalitet och produktivitet (kommunikation)
  4. bygga och trygga verksamhetsförutsättningarna för projektet (projekthantering)

Arbetslivsstrategin

Projektet Arbetsliv 2020 baserar sig på den arbetslivsstrategi som blev färdig 2012. Dess fastställda mål är att förbättra sysselsättningsgraden, arbetslivskvaliteten, välbefinnandet i arbetet och arbetsproduktiviteten. Arbetslivsstrategins vision är att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020. 

Förutsättningar för ett bra arbetsliv och Finlands reella konkurrenskraft är framöver välfungerande, resultatproducerande arbetsplatser, som skapar nytt arbete. Projektets mission är att bygga upp arbetsplatser i framtiden både kvantitativt och kvalitativt.

Målet för utvecklandet av arbetslivet på arbetsplatserna är att man på arbetsplatserna förstår det framtida arbetets - och tillika det produktiva och samtidigt kvalitetsförbättrande arbetets - betydelse för framgången.

En framgångsrik arbetsplats är summan av faktorer som stöder både arbetsgemenskapernas och människornas produktivitet: hälsa och välbefinnande i arbetet, kompetens, förtroende och samarbete samt innovation. En ytterligare utgångspunkt är att utvecklandet är möjligt och önskvärt på arbetsplatser som befinner sig i olika faser och på arbetsplatser i olika storleksklasser. Målet för projektverksamheten är att man på arbetsplatserna lär sig göra utvecklingsarbete tillsammans och på ett personalorienterat sätt.


Innovation& Productivity