Tillsammans mot målet

Arbetsliv 2020-projektets vision, dvs. att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020, förutsätter ett omfattande samarbete och vilja att bidra till utveckling och förnyelse på arbetsplatserna i Finland. Detta lyckas endast via samarbetsnätverk där kunnande genereras och sprids.

Projektets tre grundpelare består av nätverk, vilka inbegriper regionnätverk, arbetslivsaktörer samt branschinriktade utvecklingsprogram. Varje medlem i de olika nätverken utgör via sina klientel porten till arbetsplatserna.

Utöver en gemensam vision har nätverken dessutom en gemensam värdegrund i arbetslivet − förtroende, ihärdighet, mod och syfte. Förändringarna i arbetslivet förutsätter innovativa lösningar. Samarbetsnätverken kan bemöta denna utmaning.