Arbetsplatserna kan ansöka om finansiering för utveckling av sin verksamhet.  Finansieringsalternativen är många och villkoren varierar beroende på sökanden och den verksamhet som ska utvecklas. Nedan förklaras i korthet för vem och till vad de olika finansieringsalternativen är avsedda. Närmare uppgifter om de villkor som sökanden och utvecklingsprojektet ska uppfylla, hittar du på webbplatsen för den aktör som erbjuder finansiering.

Exempel på finansieringsalternativ


Liideri − affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje (Tekes) (på finska)
För vem och till vad: För företag som söker tillväxt i sin affärsverksamhet utifrån de konkurrensfördelar som innovationerna ger. För organisationer inom den offentliga sektorn som förnyar sina servicefunktioner.
 
Arbetarskyddsfonden
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad: Till utvecklingsprojekt med hjälp av en utomstående expert/konsult. Till projekt där man innovativt och med utnyttjande av tidigare forskningsrön eftersträvar en fungerande, produktiv och trygg arbetsmiljö, där personalen mår bra och utvecklas.

Finansiering för utveckling av arbetsorganisationer (Tekes)
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad:  Till utveckling av innovativa arbetssätt i samarbete med ledningen och personalen. Innovationer i arbetslivet kan vara ändringar i arbets-, organisations- och ledarskapspraxis.

NTM-centralernas finansiering för små och medelstora företag
För vem: För små och medelstora företag.
Till vad: Understöd för utvecklande av företag kan beviljas för ett projekt som på lång sikt förbättrar företagets konkurrenskraft då projektet bedöms ha en betydande inverkan på företagets tillväxt, teknologi, internationalisering, produktivitet eller affärskompetens.

PrecisionsUtbildning (NTM-centralerna)
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad: PrecisionsUtbildningen är yrkesinriktad grund- eller tilläggsutbildning som är skräddarsydd för företagets och personalens behov. Målet är att de studerande som genomgått utbildningen börjar arbeta hos samma arbetsgivare.

Projektunderstöd till det motionsfrämjande arbetet på arbetsplatserna (Programmet I form för livet).(på finska)
För vem: För alla arbetsplatser.
Till vad: Det motionsfrämjande arbetet på arbetsplatserna. Genom projektunderstödet uppmuntras arbetsplatserna att stödja personalens arbets- och funktionsförmåga samt att främja orken i arbetet med hjälp av motion och sunda levnadsvanor.

Samordningsprojektet Produktivt och resultatrikt arbetsliv (ESF) (på finska)
För vem: I samband med ESF-projektansökan (NTM-centralen i Tavastland) kan finansiering sökas av utvecklare och tillhandahållare av arbetskrafts- och företagstjänster, offentliga aktörer, företagarorganisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer, arbetsmarknadens parter och andra organisationer med anknytning till mikroföretag och små och medelstora företag samt stiftelser.
Till vad: Projektet ska främja samtidigt utvecklingen av produktivitet och välbefinnande i arbetet vid mikroföretag och små och medelstora företag genom att även beakta dimensionerna i strategin för utveckling av arbetslivet: en kompetent arbetskraft, förtroende och samarbete, innovation och produktivitet, välbefinnande i arbetet och hälsa samt framtidens arbetsplatser.

Programmet Horisont 2020 (Tekes)
För vem: Genom programmet finansieras företagens, forskningsinstitutens, universitetens och exempelvis kommunernas eller sjukhusens gemensamma projekt.
Till vad: Ramprogramsprojekt är i allmänhet omfattande: den totala budgeten är flera miljoner euro och de har många deltagare från flera olika EU-länder. Också andra än europeiska organisationer kan delta i projekten, men i allmänhet finansierar EU endast arbetet av europeiska deltagare. Via programmet Horisont 2020 finansieras inte enbart egentliga projekt inom forskning och innovation utan också forskarnas rörlighet mellan olika länder samt utveckling av infrastrukturen. Små och medelstora företags deltagande i projekten inom Horisont 2020 är särskilt viktigt ur EU:s synvinkel. De små och medelstora företagen har också tillgång till en egen finansieringsform, genom vilken det går att relativt snabbt få finansiering för testning av nya idéer.