Berättelser från arbetsplatserna

Uppskatta varandra!

Under de senaste sju åren har SICK Oy placerat sig bland de tre bästa arbetsplatserna i Finland i sin egen serie. Ingen annan har lyckats med något liknande. Hur kan man uppnå sådan framgång år efter år?

Ari Rämö, som leder detta företag som specialiserar sig på sensorteknologi, säger att det handlar om små, enkla saker. Topplaceringarna i Great Place to Work-undersökningen tyder på långsiktigt och fortsatt arbete, vilket även syns i resultaten.

"Under nio år har omsättningen tredubblats och ingen har permitterats, inte ens då depres-sionen tog 40 procent av vår marknad. Genom samarbete har vi kommit framåt."

Från kritik till uppskattning

Då folket på SICK för tre år sedan flyttade in i nya lokaler fick hela personalen påverka. Ut-rymmena renoverades enligt önskemål, vilket inte betydde att VD:n nödvändigtvis höll med om alla val.

Flytten är ett exempel på företagets verksamhetskultur där alla uppskattas och får göra sina röster hörda. Alla får vara med i förändringarna och varje persons arbetsinsats är viktig. Det handlar även om att ge de anställda beslutanderätt. Då man får beslutanderätt kommer den med ett ansvar.


Rämö har funderat mycket på gott ledarskap och dåligt ledarskap, både sitt eget och i all-mänhet, eftersom ledarskapet är ett förvånansvärt stort problem i arbetslivet. Tankarna har stannat upp vid ett enkelt ledarskap, där utgångspunkten är uppskattning.


"Alla förmän bestämmer själva hurdana chefer de är. I varje möte och situation ska de väga sina beslut: kritiserar jag eller uppskattar jag? Vi gör alla misstag, men man kan öva sig kon-stant för att bli bättre."

Lärdomar ur barnuppfostran

Som trebarnspappa vet Rämö att det som fungerar hemma även fungerar på arbetsplatsen. Hemma fungerar den vuxna som exempel för barnen. Hemma talar man och tillbringar man tid tillsammans. Man lyssnar på barnens problem, är stolt över dem, stöder dem och bryr sig om dem. Man håller sina löften, ger ansvar och sätter upp gränser.

"På precis samma sätt kan chefen möta sina anställda på arbetsplatsen. Det är viktigt att koncentrera sig på framgångar istället för misstag och berömma istället för att skälla ut. Och man kan inte avskeda sina egna barn", ler Rämö.

På Rämös visitkort står det VD, men han kallar sig själv en vardagsmångsysslare, vars vikti-gaste uppgift är att finnas till för andra på arbetsplatsen och ta hand om de anställdas moti-vation. "De anställda finns inte till för chefen, utan förmansrollen är en tjänstefunktion som uppskattar de anställda."

Nu koncentrerar man sig på framgång

En uppskattande företagskultur byggs upp på många sätt, till exempel med INTE-listan. Enligt listan leds SICK inte per e-post, man bygger inte upp byråkrati, man övervakar och kontrollerar inte, man gnäller inte i onödan, man talar inte om andra bakom deras rygg och är inte stela. I det här huset kompromissar man inte heller på motivationsfaktorer, eftersom det vore galet att spara in på det viktigaste och därmed såga av grenen man sitter på.

Utvecklingssamtal har gjorts om till personliga "fiilissamtal" där man till exempel kan disku-tera vad var och en tycker de lyckats med och vad de skulle vilja lyckas bättre med. Under mötena kan man även diskutera vad var och en skulle göra om de fick göra vad som helst, eller vad de ännu skulle vilja lära sig.

"Vår styrka ligger i att vi satsar på våra styrkor. Vi koncentrerar oss inte på svagheter och talar till exempel inte om att gå utanför någons bekvämlighetsområde."

Enligt Rämö kan man inte styra människor, men däremot kan man styra sitt eget tankesätt. Han tror inte heller på ledarskapets ismer, utan på äkta verksamhet i vardagen.


SICK i ett nötskal

SICK är världens ledande utvecklare och tillverkare av sensorteknologi.

Omsättning
koncernen 1007 milj. €, Finlands dotterbolag (2013) 13,3 milj. €

Personalantal
6500, varav 26 i Finlands dotterbolag

Läs mer
www.sick.com

Text och bild: Sari Okko