Berättelser från arbetsplatserna

Lantmäteriverket: Vi arbetar när det finns arbete

Vid Lantmäteriverket har flexibla arbetstidslösningar, arbete på flera platser och nya lokalkoncept bidragit till smidigare arbete i organisationen som fungerar på ett stort område. Riksomfattande Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 37 orter från Mariehamn till Ivalo.

Enligt Lantmäteriverkets flexibla arbetstidsavtal kan man arbeta mellan klockan 6–23 sju dagar i veckan med beaktande av pauser och andra lagstadgade frågor. Det finns ingen nedre gräns för arbetsdagens längd.
”Bakom detta ligger tanken att man arbetar när det finns arbete. Detta framhävs i synnerhet i säsongbetonade uppgifter inom produktionen”, konstaterar direktören för resultatenheten personal- och ekonomitjänster Tuula Manninen.

”Förrättningsingenjörerna och kartläggarna har genom tiderna gjort sitt rörliga arbete enligt egna tidtabeller. Nu har den flexibla arbetstiden utvidgats till riksomfattande och berör alla”, fortsätter Matti Mäensivu, expert på verksamhetslokaler.

I stället för stämpelkort har vi det webbaserade tidsregistreringssystemet Turre. Arbetet bygger på förtroende och resultat, inte på stämpling eller mätning.
”Systemet har upplevts som ett tecken på förtroende för personalen”, berättar personalexpert Saila Buure.

mml_artikkeli
Matti Mäensivu (till vänster på bilden), Tuula Manninen och Saila Buure är nöjda med det flexibla arbetet på Lantmäteriverket.

På distans, men tillsammans

Arbete på flera platser hemma, på resa, på ett annat verksamhetsställe eller till exempel på en servicestation förutsätter fungerande utrustning och anslutningar.
”Hos oss får alla var som helst kontakt med datalager som är nödvändiga med tanke på arbetet”, säger Matti Mäensivu.

Möten och utbildningar ordnas mycket i form av videokonferens via Lync.
”De cirka 100 arbetstagarna som arbetar inom den allmänna förvaltningen finns på 18 olika verksamhetsställen i allt från Rovaniemi till Kyrkslätt och från Vasa till Joensuu. I och med virtualiteten är mötena bättre förberedda och slutar när de ska”, preciserar Tuula Manninen.

Den vitt utspridda organisationen fungerar när gruppmedlemmarna tar hand om varandra, chefen vet vad som gäller och alla följer gemensamma spelregler.
”Det är inte tillåtet att komma till Lync-möten i papiljotter och nattlinne”, nämner Manninen leende.

Lokalkonceptet stöder arbetet

I Lantmäteriverkets nya lokalkoncept finns det inga personliga arbetsplatser, utan platsen väljs på morgonen när man går till arbetet enligt den föreliggande uppgiften.

”På konceptplatserna byggs olika tystnadszoner. För arbete som kräver koncentration finns helt tysta områden och i en fri zon får man vistas och leva som man vill”, berättar Matti Mäensivu.
Den egna personalen har gjorts delaktig i planeringen av lokalerna.
Den egna personalen har gjorts delaktig i planeringen av lokalerna.
”Det bidrar till att binda sig vid det nya förfaringssättet. Om någon kommer och planerar allt för personalen och säger att här har ni färdiga lokaler, är mottagandet ett annat”, säger Saila Buure.

Positiva effekter av förändringarna

På lantmäteriverket har förändringarna fått ett gott mottagande. Flexibilitet gör det lättare att samordna arbete och det civilt liv vilket syns i arbetstillfredsställelsen.
”Hos oss har sjukfrånvaron sjunkit från en nivå med 10 dagar i genomsnitt till åtta dagar per person per år. Även nivån på resultaten i fråga om arbetstillfredsställelsen hållits på samma nivå som tidigare trots förändringarna”, berättar Tuula Manninen.

År 2015 fick Lantmäteriverkets personal en resultatpremie.
”Alla fick lika stor premie oberoende ställning”, inleder Tuula Manninen.
”Här genomdrivs en jämlik, rättvis behandling, som vi även annars betonar hos oss. Det att alla fick lika stor premie stöder tanken om ett enhetligt Lantmäteriverk”, avslutar Saila Buure.


TEXT Kreetta Haaslahti BILDER Julia Hannula & Jussi Valkeajoki

Lantmäteriverket i ett nötskal:

Lantmäteriverket som är underställt jord- och skogsbruksministeriet utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och inteckningar, utvecklar informations- och datasystem samt främjar forskning inom och användning av geografisk information.

2015 uppgick det totala beloppet på den interna finansieringen till 90,6 mn €. Dess andel av den totala finansieringen är 63 procent.

Antal anställda 1809

Läs mer