Berättelser från arbetsplatserna

Forssamodellen skapade nätverksformad och delaktiggörande verksamhetskultur

Inom projektet Vorssan malli (Forssamodellen) vid Tavastlands yrkeshögskola (nedan HAMK) skapades en ny handlingsmodell, vars syfte var att stärka den nya verksamhetskulturen vid skolans enhet i Forssa.

Genom modellen eftersträvades flexibel, samarbetsbaserad och nätverksformad verksamhet. Ett år efter det att projektet avslutats har dialogen ökat märkbart, nätverken har blivit större och personalen har tillägnat sig den nya modellen på ett framgångsrikt sätt.

Utgångspunkten för projektet, som inleddes i början av 2014, var en ändring av organisationsmodellen för HAMK:s enhet i Forssa. Den individcentrerade regionledarstrukturen slopades och i stället skapades en modell som är i högre grad nätverksformad. Enheten i Forssa ville dessutom i större utsträckning än tidigare engagera regionens aktörer i samarbetet. Förändringen var nödvändig för att yrkeshögskolan och Forssaregionen skulle kunna behålla sin livskraft.

”Inom en läroanstalts organisation arbetar man traditionellt utgående från individen. Vi ville förändra arbetssättet i riktning mot ökad samverkan. Målet var att den nya modellen skulle tjäna både yrkeshögskolan och Forssaregionen på bästa möjliga sätt”, säger prorektor Heidi Ahokallio-Leppälä, medlem i projektets styrgrupp.

Tekes program Liideri – Affärsverksamhet, produktivitet och arbetsglädje beviljade projektet finansiering och följde framskridandet av projektet. Tekes förutsatte också att projektet genomförs i samarbete med andra organisationer. HAMK genomförde således projektet tillsammans med yrkeshögskolan Savonia och Lapplands universitet i form av gemensamma workshopar och tillställningar.

”Tekes var en bra partner för vårt projekt. Det var bra att man förutsatte samarbete med andra organisationer, eftersom vi alla hade likadana utgångspunkter och mål för projektet. Dessutom lärde vi mycket av varandra”, säger Ahokallio-Leppälä.

Den nya verksamhetskulturen införlivades framgångsrikt i vardagen vid Forssaenheten

Projektet genomfördes i fyra etapper: kartläggning av den gemensamma lägesbilden, delaktiggörande utveckling samt pilotförsök med och förankring av det nya handlingsmönstret. Arbetsgruppen utnyttjade flera olika verktyg vid projektet. I skedet för delaktiggörande utveckling användes bl.a. webbchatunderlaget Real, videodiskussioner samt workshopar till hjälp. Vid workshopparna utnyttjades kreativa metoder som lånats av Lapplands universitet.

Som resultat av det gemensamma utvecklandet skapades Forssamodellen till stöd för ett multisektoralt och långsiktigt utvecklingsarbete som baserar sig på en övergång från en individcentrerad handlingsmodell till nätverksformad verksamhet.

 Projektet avslutades med en konferens och gemensamt utgiven publikation av tre högskolor sommaren 2016. Projektet var framgångsrikt och dess resultat syns i dag i Forssaenhetens dagliga verksamhet. Lärarna planerar exempelvis studiehelheter tillsammans i större utsträckning än tidigare och lokala aktörer kopplas till studierna i högre grad än tidigare, för att studerandena ska få tillfälle att pröva på arbetslivet redan under studietiden.

Projektet knöts också starkt till reformen av utbildningen. Vid Forssaenheten övergick man från traditionella studieperioder till modulundervisning och teamlärarskap. På det konkreta planet tillämpas Forssamodellen exempelvis på den nya ingenjörsexamen inom bioekonomi som utvecklats med hjälp av delaktiggörande metoder.

Projektet ökade också betydligt personalens resiliensförmåga.

”Individernas flexibilitet och förmåga att ta tag i nya saker har ökat. Nuförtiden kan vi smidigare än förut införa nya lösningar och besluten fattas snabbare i och med att förtroendet ökat”, konstaterar Ahokallio-Leppälä.

För närvarande tillämpas Forssamodellen fortsättningsvis vid yrkeshögskolans enhet i Forssa. Efter projektet har man planerat exempelvis på vilket sätt olika intressentgrupper skulle kunna göras delaktiga i yrkeshögskolans verksamhet och dess utveckling på ett systematiskt sätt och på lång sikt.


TEXT: Tekes Liideri BILD: HAMK