Berättelser från arbetsplatserna

En satsning på kompetens

Då det är brist på både folk och pengar krävs påhittighet och behändighet. Jyväskylä stad, som befann sig i de stora förändringarnas virrvarr, fann sin egen kreativitet och verksamhetsmodell som fungerar.

De stora förändringarna inom Jyväskylä stad började 2009 med en betydande kommunin-delningsförändring. Sedan dess har man genomgått betydliga förändringar i kommun- och servicestrukturer, pepprade med en strikt kostnadskur och besparingsåtgärder. I och med pensioneringar och samarbetsförhandlingar har personalantalet sjunkit och man har knappt kunnat rekrytera nytt folk.

Inom staden har man däremot inte lamslagits och stannat upp. Personalchef Sari Uotila och personaldirektör Pertti Malkki är tvärtom fulla av entusiasm och energi. De svåra tiderna och förändringarna har gjorts till möjligheter, och man har sökt nya idéer genom positivitet.

Allting har sin solsida. "Hos oss har man medvetet försökt göra förändringar till möjligheter i en positiv anda", säger Sari Uotila och Pertti Malkki.


Tillbaka till gräsrotsnivån

"Förändringarna tvingade oss in i en situation där vi var tvungna att börja fundera på hur kommunen kan utföra sina grunduppgifter med ett allt mindre och äldre gäng. Personalpla-neringen har fått ta till all sin kreativitet för att hitta på nya verksamhetsmodeller", ler Uotila och Malkki.

Utvecklingsarbetet för Jyväskyläs modell har motiverats av att man fokuserat på kompe-tensbehovet och att förutse kompetens. Personalplaneringen har nu starkare kopplingar till ekonomiledningen än någonsin tidigare. Med målmedvetet arbete har man kunnat ta i bruk modellen för kompetensförvaltning i hela koncernen. Även ett förberedande förmansarbete som främjar inlärning har gett resultat.

"Vi har lyft fram starka, enkla modeller som vi konstaterat att fungerar och återgått till gräs-rotsnivån, så att säga. Det är framför allt fråga om möten mellan människor, växelverkan, samtal, samvaro och vi-anda", säger Uotila.

Mer gemensamma samtal

Ett praktiskt exempel på arbetet som utförts är att praxisen för utvecklingssamtal har ut-vecklats så att den bättre möter förmanskapets utmaningar i arbetslivets olika situationer. Traditionella utvecklingssamtal som gicks en gång i året ansågs vara för festliga, individbetonade, teoretiska och stela.

"Utvecklingssamtalen gjordes om till arbetslivssamtal, som det finns olika typer av och som i stället för att vara samtal mellan individer gås med arbetsgemenskapen eller teamet alltid då det behövs. Under dessa samtal diskuteras bl.a. yrkeskompetens, bedömning av prestatio-ner, arbetsförmåga, arbetstrivsel, resurser och karriärutveckling", beskriver Uotila.

"För att förutse kompetens har vi uppmuntrat förmännen att även tala modigt om att gå i pension. Detta görs i allmänhet för lite, men det är mycket viktigt då man planerar persona-lens kompetens och överförande av den tysta kunskapen i god tid. Modellen som innehåller mer diskussion och mer växelverkan har tagits emot väl", tillägger Malkki.

Anmäl väl gjort arbete

I Jyväskylä vill man främja hela arbetsgemenskapens gemensamma inlärning. Då man tidigare köpte in skolningar och utbildningar utifrån utnyttjar man nu allt mer det egna folkets sakkunskap. Det är samtidigt fråga om fortsatt inlärning i arbetet och att dela med sig av sin kompetens. "Det har varit fint att se hur mycket spetskompetens och entusiasm för att lära sig nytt det finns även här hos oss", gläder sig Uotila och Malkki.

HR-avdelningen har utvecklat en "kompetensförvaltningshand" enligt vilken man till exempel har fastställt de kritiska kompetensområden som ska utvecklas i första hand. Enligt 3x3x3-modellen klämmer man ur varje ansvarsområde fram tre helheter, för vilka man fastställer de tre viktigaste utvecklingsmålen, och vid behov för dessa även tre specificeringar.

Som ett sätt att konkret skapa vi-anda har man i personalenheten även tagit i bruk "Anmäl väl gjort arbete"-priset, som delas ut med två månaders mellanrum. Personalen kan anmäla arbetsgäng som får positiv feedback eller som uppvisar driftighet.

"Vi vill lyfta fram arbetsgemenskaper där man trots brådska och stress orkar stöda varandra och glädjas tillsammans då man lyckats. Vi har översvämmats av fantastiska anmälningar. De som belönats för väl gjort arbete får välja bland olika priser som ökar välmående, till exempel en gemensam brunch eller teater- eller biobiljetter avec", berättar Uotila.  


Jyväskylä stad i ett nötskal

Jyväskylä fick stadsprivilegium 1837. I början av januari 2009 sammanslogs Jyväskylä stad, landskommun och Korpilax.

Invånarantal
ca 135 000 personer.

Budget 2014
driftsutgifter 920 milj. €, skatteintäkter ca 482 milj. €

Personalantal
ca 7500

Läs mer: www.jyvaskyla.fi

Text och bild: Sari Okko