Berättelser från arbetsplatserna

Det finns alltid en lösning

I Osuuskauppa Hämeenmaa arbetar man intensivt för ett bättre arbetsliv. Det egna innovationsprojektet HyviS är nu i försöksstadiet. Resultaten visar redan nu att frukterna mognar minst i förväntad takt och det finns mycket att plocka.

Då personaldirektör Susa Nikula och arbetshälsoexpert Jaana Kajasranta-Alenius sätter sig vid samma bord finns det mycket att tala om. Arbete som främjar ett gott arbetsliv är syn-barligen inspirerande, motiverande och belönande.

Ledning av arbetsförmågan är inte en ny sak i den här firman, men med projektet som inled-des i november 2013 ville man hitta ny energi och nya idéer. Behovet uppstod bl.a. av arbe-tets fysiska belastning, sjukfrånvaro samt personalens unga åldersstruktur då medelåldern låg under 34 år.

Verkstäder och korspollinering

HyviS-projektet fick finansiering från Tekes och det inleddes i flitigt samarbete med samar-betspartnern och personalen. Eftersom man ville åstadkomma någonting helt nytt tog man fart genom personalverkstäder, vars arbetsmetod var karriärberättelser.

"Vi ville gräva fram karriärernas centrala förändringar, gå igenom dem, komma till insikter samt fundera på hur man i fortsättningen kunde handla på ett nytt och bättre sätt. Vi sökte lösningar och valde vilka lösningsmodeller vi ville pröva. Antalet olika idéer uppkom till ca 700. Modellen har visat sig vara mycket lyckad och motiverande", berättar Nikula.

Teman som lyftes fram i verkstäderna och som fördes vidare var bl.a. att främja arbetsrota-tionen (även mellan branscher och verksamhetsområden), att underlätta återvändandet till arbete efter en lång sjukledighet, verksamhet som främjar arbetsförmågan under sjukledig-heten samt att förutse försämrad arbetsförmåga.

"Efter personalverkstäderna genomförde vi korspollineringsverkstäder dit vi bjöd in repre-sentanter från arbetslivets olika sektorer, från olika delar av landet och olika organisations-nivåer. Målet var att förädla personalens idéer vidare samt involvera deltagarna i projektet och i att sprida resultaten. Av över 300 idéer utvecklades 10–15 vidare", säger Kajasranta-Alenius.

Vädring i karriärerna

I mittpunkten av Osuuskauppa Hämeenmaas innovationsprojekt fanns personalen, som fun-gerade som innovatörer och utvecklade nya metoder för att uppehålla arbetsförmågan. "Vi vädrar karriärerna och söker nya verksamhetsmodeller. I allt vi gör följer vi vår slogan, det vill säga vi utgår från att det alltid finns en lösning", tillägger Nikula.

Nu pågår ett prövnings- och modelleringsskede, under vilket man testar och piloterar de bästa idéerna. Vissa försök har redan genomförts konkret, till exempel att restaurangvärl-dens förman på ett deltagande sätt bekantat sig med arbetet på kontoret som gruppchef. Även på bilaffärssidan har man genomfört arbetsrotation mellan olika yrkesgrupper.

"I juni öppnade vi HyviS Help-line-telefonlinjen som råder och handleder personalen och förmännen i alla arbetsförmågans eller livets knutpunkter", konstaterar Kajasranta-Alenius.

Resultaten förbättras

Nikula påminner att målet för all utveckling av arbetsförmågan ska vara produktivitet, efter-som företag ska gå med vinst.  "Då man talar om ledning av arbetsförmåga kan man inte glömma ekonomifrågorna."

I Osuuskauppa Hämeenmaa vill man visa att det är en investering att sätta tid och pengar på ledning av arbetsförmåga, och att denna investering återbetalas som lägre sjukvårdskostna-der, lägre kostnader för arbetsoförmåga samt bättre kundbetjäning och produktivitet.

"I stället för snabbvinster krävs långsiktigt arbete, mätare som fastställts på förhand samt regelbunden rapportering av resultat. Vi ser redan nu att till exempel sjukfrånvarons andel av utbetalda löner har minskat. Enligt undersökningar är även arvbetstrivseln på utmärkt nivå", ler Nikula och Kajasranta-Alenius.

Osuuskauppa Hämeenmaa i ett nötskal

Bransch
Flerbranschföretag (storbutiker och varuhus, trafikbutiker och försäljning av flytan-de bränsle, övernattnings- och restaurangverksamhet, bilhandel)

Försäljning 2013
1,1 Md. €

Personalantal
ca 3050

Läs mer: www.hameenmaa.fi, www.hyvis-hanke.fi