Nyheter

10.07.2017 13:19

Utredning: Nästan en fjärdedel av arbetstagarna upplever att de inte får utveckla sitt yrkeskunnande

Made by Finland-utredningen visar att 24 procent av de finländska arbetstagarna anser sig sakna tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens, trots att detta betraktas som mycket viktigt. Av utredningen framgår också att unga arbetstagare är mer kritiska än äldre arbetstagare i bedömningen av hur bra arbetsplatserna är på att använda ny teknologi.

Enligt Made by Finland-utredningen anser 92 procent av de yrkesaktiva att det viktigt att utveckla sin kompetens och yrkesskicklighet fortlöpande. Av dem är det dock 24 procent som upplever sig sakna möjligheter till detta.

Finländarna tror alltså på vikten av att utveckla sig själv, trots att inte alla arbetsplatser erbjuder sådana möjligheter. Bland arbetstagarna tycks man uppleva dessa möjligheter som sämst inom privatindustrin och tredje sektorn. Bland arbetsgivarna däremot upplevs utvecklingsmöjligheterna som dåliga framför allt inom primärproduktionen och företag som är klart förlustbringande.

”Den ekonomiska utvecklingen har varit svag så länge att arbetsgivarna har varit tvungna att prioritera operativa frågor och företagets överlevnad. Man får hoppas att den spirande ekonomiska tillväxten ska erbjuda möjligheter att ordna med uppdatering av kompetensen, eftersom företagen behöver förnyelse och tillväxt", säger Tero Lausala, VD för Förbundet för Finländskt Arbete.

”Det är positivt att så många arbetstagare vill utveckla sig själva, eftersom detta är vad arbetslivsomvandlingen kräver av oss. I många yrken är det svårt att på arbetstid få plats för traditionella kurser arrangerade av utomstående. Det betyder att var och en själv måste ordna med möjligheter till utbildning, t.ex. med hjälp av digitala lärplattformar. Bland annat dessa frågor tas upp under Made by Finland-kampanjens evenemang och torgkvart "Miss Suomi menee?” på Finlandsarenan i Björneborg, säger Lausala.

Unga arbetstagare mest kritiska till arbetsplatsernas användning av teknologi

Made by Finland-utredningen kartlade också vad man anser om arbetsplatsernas sätt att använda teknologi. Över 70 procent av både arbetstagarna och arbetsgivarna upplever att man i Finland är bra på att använda ny teknologi.

Inställningen till användningen av ny teknologi var mer kritisk bland yngre än äldre svarspersoner. Till exempel bland personer i åldern 28–37 år ansåg 62 procent att arbetsplatserna är bra på att använda ny teknologi, medan motsvarande tal för åldersgruppen 58–67 år var mycket högre, 79 procent.

”Jag tror att detta visar att arbetslivet bör satsa på teknologiska lösningar som är mer lättanvända och mer användartillvända – sådana som de unga redan har vant sig vid på fritiden. Detta är en stående utmaning när det gäller de system som används inom t.ex. företag och den offentliga sektorn. Men det är också möjligt att ungdomar som vuxit upp med digital teknologi, inte tycker att kompetensnivån på arbetsplatserna är speciellt hög", säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

Globalt sett är Finland emellertid ett av de främsta länderna när det gäller användning av teknologi. Till exempel år 2017 kom Finland på andra plats i Digibarometern, en årlig jämförelse mellan 22 länder som visar hur långt de jämförda länderna har kommit i fråga om att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för samhälleliga syften.

Uppgifterna baserar sig på Made by Finland-utredningen, som beställdes av Förbundet för Finländskt Arbete, Arbetslivet 2020-projektet, Tekes och Arbetshälsoinstitutet. Utredningen genomfördes av Aula Research Oy under perioden 28.3–7.5.2017. Frågorna besvarades av 1 056 personer i yrkesaktiv ålder i olika delar av Finland och 711 företrädare för högsta ledningen och personalförvaltningen vid företag och offentliga organisationer i olika delar av landet.

Made by Finland-evenemang på Finlandsarenan:

Miss Suomi menee? - torgkvart på MTV-scenen onsdagen den 12 juli kl. 14–14.20 med Mikael Jungner, Teresa Kemppi-Vasama och Rita Strömmer. ”Miss Suomi menee?” Det finländska arbetet på catwalken. Made by Finland – Finländskt arbete presenteras, torsdagen den 13 juli kl. 13.30–14.45 på Antinkatu 5.

Mer information:

Tero Lausala, VD, Förbundet för Finländskt Arbete, tero.lausala@suomalainentyo.fi, 050 407 2623

Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, jokke.eljala@suomalainentyo.fi, 050 374 7410

Made by Finland-kampanjen drivs av Förbundet för Finländskt Arbete i samarbete med dess medlemmar och samarbetsorganisationer. Kampanjen ingår i det officiella programmet för

Tillbaka till rubrikerna