Arbetsliv 2020 -nyheter


Sano kyllä! -kampanj uppmuntrar till förnyelse i arbetslivet

Kampanjen Sano kyllä!, som uppmuntrar till utveckling av arbetslivet, startar måndagen den 22 juni 2015. Kampanjen har som mål att entusiasmera alla finländare att på sina arbetsplatser föregå med gott exempel och ta itu med utmaningar i samband med förändringen av arbetslivet. Kampanjen fortsätter på hösten och innehåller radio- och webbreklam. Kampanjsajten finns på adressen www.sanokyllä.fi

Läs mer


Den populära bloggkampanjen fortsätter i höst!

Den populära bloggkampanjen inom projektet Arbetsliv 2020 fortsätter i höst. I bloggkampanjen talar arbetsplatserna om vad de gör för att åstadkomma ett bättre arbetsliv. För kampanjen eftersöks nu nya, exemplariska arbetsplatser som delar med sig av sina egna tips för ett bättre arbetsliv.

Läs mer

 

29.01.2014 Nya partner i projektet Arbetsliv 2020

Projektet Arbetsliv 2020 har valt nya partner för att stödja verksamheten. Dessa partner är Dialogi-projektet, Smartum, Filosofian Akatemia och Great Place to Work. De främjar i sin egen verksamhet projektets mål att Finlands arbetsliv ska vara bäst i Europa 2020.

Läs mer


12.12.2013 Projektet Arbetsliv 2020 utmanar arbetsplatserna att utarbeta gyllene regler

Projektet Arbetsliv 2020 utmanar de finländska arbetsplatserna att utarbeta gyllene regler för att påminna arbetsenheterna om viktiga saker. De första reglerna publiceras den 12 december 2013 på det riksomfattande mötet för arbetsplatsernas nätverk för välbefinnande i arbetet.

Läs mer


09.10.2013 Kompetens och yrke påverkar hur färdigheter används i arbetet

Den internationella vuxenundersökningen (PIAAC 2012) är den mest omfattande undersökningen någonsin om vuxnas grundläggande färdigheter. Undersökningen organiseras av OECD och man förväntar sig betydande information som grund för att utveckla utbildning och arbetsliv.

Läs mer

 

07.10.2013 Gemensamma värderingar är grunden för ett bra arbetsliv – kampanjstart

Enligt finländarna är de centrala värderingarna i ett bra arbetsliv syfte, mod, ihärdighet och förtroende. Genom att satsa på dessa värderingar är det möjligt att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa.

Läs mer


01.10.2013 Arbetslivsbarometern 2012: Flexibel arbetstid har ökat under de senaste åren

Tillämpningen av flexibel arbetstid på arbetsplatserna har ökat under de senaste åren. Särskilt andelen arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden har ökat. År 2012 hade nästan 60 procent av löntagarna utfört övertidsarbete. Ännu år 2009 var andelen arbetstagare med övertidsarbete 45 procent.

Läs mer

 

11.09.2013 Det finländska arbetslivets toppnamn betonar ledarskap

Utveckling av arbetslivet och personalens välbefinnande måste på arbetsplatserna tas upp som en del av ledarskapet. Endast på så sätt utvecklas det finländska arbetslivet till det bästa i Europa. Detta betonade delegationen för projektet Arbetsliv 2020 på sitt första möte i början av september.

Läs mer

 

05.09.2013 Lagpaket ökar arbetstagarnas kompetens och utbildning

Från och med ingången av 2014 kan arbetsgivare få skatteavdrag eller annat ekonomiskt incitament för arbetstagarnas utbildning. Målet är att förbättra arbetstagarnas yrkeskompetens. Regeringen lämnade lagförslag om detta till riksdagen den 5 september 2013.

Läs mer

 

04.09.2013 Sysselsättnings- och tillväxtavtalet

Centralorganisationerna på arbetsmarknaden föreslår i sitt sysselsättnings- och tillväxtavtal att förhandlingarna om arbets- och tjänstekollektivavtal på branschnivå ska hållas inom åtta veckor dvs. senast den 25 oktober före kl. 16.

Läs mer

 

15.08.2013 Ny livscykelmodell för arbetslivet

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har utarbetat en ny modell för åldersprogram på arbetsplatserna. Dessutom har det getts ut en handbok för utarbetande av programmen.

Läs mer

 

21.08.1996 Webbplatsen Arbetsliv 2020 har öppnats

Denna webbplats riktar sig till arbetsplatser som vill utveckla arbetslivets kvalitet och produktivitet. På webbplatsen hittar du information, verktyg och exempel för utvecklingen. Välkommen med i talkot för utveckling av arbetslivet!

Läs mer