Arbetsliv 2020 -bloggar

09.10.2018 16:12

Positiva och utmanande vindar i arbetslivet

Klemetti
Under den senaste tiden har vi fått läsa goda nyheter om arbetslivet och dess utveckling. Med tanke på välfärden i hela Finland är en viktig nyhet att sysselsättningsgraden har ökat till 74,1 procent. Enligt förtroendeindikatorerna förväntas denna trend stärkas ytterligare, eftersom tron på en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling är stark.

Även i Arbetslivsbarometern 2017 visade resultaten att löntagarnas bedömningar av förändringen i fråga om arbetets meningsfullhet är positivare än på länge, och i en enkät om förtroende, som genomfördes inom ramen för projektet Arbetsliv 2020, är även förtroendet på en bra nivå. Enligt enkäten känner 79 procent i allmänhet förtroende för sin arbetsplats och för dem som arbetar där. 

De goda nyheterna återspeglar det omfattande arbete för att utveckla arbetslivet som pågått redan en längre tid. Arbetsplatser erbjuds information och tjänster som stöd för utvecklingen och resultaten tyder på att allt fler gått in för att utveckla verksamheten och arbetsklimatet tillsammans med sin personal. I internationell jämförelse är finländarna väl medvetna om sambandet mellan arbetshälsa och produktivitet. Arbetshälsa betraktas som en viktig del av utvecklingen av arbetsgivarbilden och personalens engagemang (Global Human Capital Trends 2018). 

Omvälvningarna i arbetslivet medför dock även sådana möjligheter och utmaningar som arbetsplatserna inte alltid kan svara mot med sina egna resurser. Enligt en digital undersökning som publicerades av Arbetsgivarna för servicebranscherna i augusti har 43 procent av alla serviceföretag inkluderat digitalisering av affärsverksamheten bland sina strategiska mål. Bland de företag som uppvisar en kraftig tillväxt är andelen rentav 72 procent. Tillväxten bromsas dock upp av en brist på kompetens. Arbetsplatserna behöver flexibla arbetskrafts- och utbildningstjänster. I rapporten Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv, som gavs ut i somras, uppskattas det av vi måste förbereda oss på att skola om en miljon finländare. 

Strävan är att i fråga om arbetslivet i Finland nå en ledande position i Europa, och det högt ställda målet håller oss på en väg av modernisering och utveckling. Under resans gång är det bra att lyfta fram framgångar och positiva resultat för att ytterligare öka motivationen och modet när det gäller att skapa det bästa arbetslivet i Europa. 

Margita Klemetti

Skribenten är projektdirektör för Arbetsliv 2020


Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommenttia | Kommentoi