Arbetsliv 2020 -bloggar

11.05.2015 14:52

Är arbetslivet flexibelt för närståendevårdare på distans?

Silvo Nybacka

Närståendevård på distans är fortfarande ett obekant begrepp. Inte ens de som är närståendevårdare på distans känner igen sig. Med närståendevårdare på distans avses en person som tar han om en anhörig eller närstående på distans.


Enligt en undersökning finns det minst 65 000 närståendevårdare på distans i Finland.

En närståendevårdare på distans ordnar tjänster, hjälper till att sköta ekonomiska och andra ärenden, fungerar som målsman för den närstående och säkerställer dennes välbefinnande. Närståendevård på distans innebär inte daglig vård, utan omsorgen sker på veckoslut och under ledigheter. Närståendevård på distans är dock en belastning för närståendevårdaren både psykiskt och ekonomiskt.

De flesta närståendevårdarna på distans förvärvsarbetar. De är tvungna att fördela sin tid mellan arbetet, den egna familjen och ärenden som ska skötas för en närstående som bor långt borta. De oroar sig för sina närstående samtidigt som de borde klara av sitt arbete så bra som möjligt. Närståendevårdare på distans bör vara medvetna om sin situation, så att de kan ansöka om flexibilitet i arbetslivet och annan hjälp. Även öppenhet om situationen främjar förståelse i arbetsgemenskapen för de arrangemang i arbetet som krävs för att närståendevård på distans ska fungera.

För att man ska kunna sköta närståendevård på distans utöver arbetslivet, bör man fundera på spelreglerna i arbetslivet. Har arbetsplatsen färdiga modeller för samordning av arbete och familjeliv, som kan användas även vid närståendevård på distans? Är det möjligt att arbeta på distans, förkorta arbetstiden eller vid behov vara borta från arbetet om vården så kräver? Hur beaktas på arbetsplatsen det faktum att människor i olika livsskeden har olika förpliktelser gentemot sina närstående?

Arbetslivet kräver mycket av en människa, men ger samtidigt mycket. När alla delområden av livet är i sin ordning mår man också bättre på arbetsplatsen. Såväl arbetsgivarna och arbetstagarna som samhället gynnas av att arbetstagaren trivs och orkar längre på arbetsplatsen. Därför bör även arbetslivet göra en gemensam insats för att förbättra situationen för närståendevårdare på distans. Välbefinnande i arbetet ökar även på lång sikt sannolikheten att man är lycklig och mindre deprimerad i det övriga livet.

Nu behövs det arbetsgivare och arbetsplatser som offentliggör sina egna framgångsrika modeller för att stödja närståendevårdare på distans. Arbetsplatser som vill att arbetstagaren ska trivas och klara av arbetet och som tar hand om arbetstagaren på ett heltäckande sätt.

Testa om du också är en närståendevårdare på distans (på finska)

Kaukana, mutta niin lähellä -video (på finska)

Författare: Silvo Nybacka, puotitekijä i Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:s projekt Etäomaispuoti
Tillbaka till rubrikerna | 0 Kommenttia | Kommentoi